Geld, de toekomst: URA en Florijn

Op donderdagavond 16 maart vond de tweeluik-presentatie plaats met Anthony Migchels en Ronald Bernard over de Florijn en de URA. Twee sprekers die elk hebben ingezien dat het noodzakelijk is een alternatief te ontwikkelen voor het huidige geldsysteem, waarvan je zou kunnen zeggen dat het ‘op sterven na dood’ is.

Het alternatief, de digitale munt die door de huidige wereld- en regeringsleiders geboden wordt, vinden zij - en velen met hen - niet bepaald aantrekkelijk.

Wie zich een beetje verdiept in de bestaande ‘wereldagenda’ van de grote machten, ziet de gevaren. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van Chinese toestanden, waar een social creditsysteem al geruime tijd realiteit is en gebruikt wordt voor totale controle van de bevolking.

Het antwoord van Anthony en Ronald hierop is een alternatief betaalmiddel. De Florijn door Anthony, een betaalmiddel dat vooral functioneel moet zijn en geldschaarste moet oplossen. En de URA door Ronald, die met de United People Foundation ook gelijk een visie op de samenleving neerzet en van daaruit de URA aanbiedt via de B of Joy.

Tijdens de lezing deelden zij hun visie op de economische situatie waarin we verkeren, bestaande machtsstructuren en oplossingen.

Anthony Migchels

Iedereen is druk met van alles, behalve met misschien wel het allerbelangrijkste; ons geld…

We worden geregeerd door bankiers en dus door geld. Wat is geld dan en hoe werkt het?

In 1971 werd onder president Nixon de gouden standaard verlaten. De gouden standaard koppelde de waarde van geld aan een hoeveelheid goud. Dit was een gegarandeerde waarde.

Na het loslaten van de gouden standaard werd er enorm veel geld uit het niets ‘bijgedrukt’. Sindsdien is de schuldenlast exponentieel gestegen, terwijl het BNP (Bruto Nationaal Product) daarbij enorm achterbleef.

In 2008 ontstond er een wereldwijde economische crisis die eigenlijk nooit ècht is opgelost. Hij is eigenlijk weggemoffeld door de rente op nul te houden en - nog steeds vanuit het niets - geld te creëren. De rente is nu al 14 jaar op 0%, terwijl het 500 jarig gemiddelde op 5% ligt. Rente wordt gebruikt om het financiële systeem bij te sturen.

In september 2019 steeg de rente op de ‘regelmarkt’ ineens naar 10%. Op de regelmarkt rekenen banken onderling hun tekorten en tegoeden af en lenen geld van elkaar. Wanneer de rente daar op 10% komt te staan, is dat een teken dat de banken niet bereid zijn om elkaar onderling geld te lenen. De Federal Reserve bank nam dit over en ging de banken dagelijks geld lenen. Dat ging om héél veel geld. Om sociale onrust te voorkomen zijn toen de lockdowns ingesteld. Deze waren dus, onder andere, een afleidingsmanoeuvre voor het publiek. Zo wilde men de aandacht van publiek afleiden van het instorten van het financiële systeem. De lockdowns zelf veroorzaakten nóg meer economische schade.

We zitten nu in een periode dat de prijzen enorm zijn gestegen. Dat wordt toegeschreven aan inflatie. Feitelijk is er geen sprake van inflatie maar juist van deflatie.

Het verschil tussen inflatie en deflatie is dat bij inflatie is sprake is van ‘groeiend’ geld, de hoeveelheid neemt toe, met als gevolg stijgende prijzen. Deflatie is ‘krimpend’ geld, de hoeveelheid neemt af en veroorzaakt een depressie. Een depressie gaat gepaard met werkloosheid, bedrijfssluitingen en oorlog.

De stijgende prijzen van nu hebben andere oorzaken, bijvoorbeeld de problemen met de gaslevering als gevolg van de oorlog in de Oekraïne.

Het geld dat er nu in omloop is, vertegenwoordigt geen vaste waarde en is gebaseerd op kredieten die met een ‘druk op de knop’ gegenereerd worden. In een ‘gezonde’ economie behoort de schuldenlast gelijk op te lopen met het BNP. Echter, in de afgelopen jaren zijn deze twee enorm uit elkaar lopen. Het BNP loopt ver achter op de schuldenlast. De creatie van inflatie en deflatie is de werkwijze van de banken om het financiële systeem te sturen..

We zitten nu in een situatie waarin een keuze gemaakt moet worden: de dollar redden, wat deflatie veroorzaakt, of de banken redden wat inflatie veroorzaakt. Beide redden is niet meer mogelijk. De schulden zijn niet meer betaalbaar. De hele wereld is verhypothekeerd aan de banken op dit moment. De schulden zijn hoger dan de waarde die aanwezig is. Je kunt wel raden wat er gebeurt wanneer de schulden niet meer terugbetaald kunnen worden: alle onderpanden komen in handen van de banken.

Tegelijkertijd is het Westen in verval.

  • Dat zie je ook aan de bevolkingssamenstelling. Rond 1900 was ongeveer 33% van de wereldbevolking westers, nu is dat nog maar 10%.

  • Er is ook sprake van massa-immigratie. Als je naar de geschiedenis kijkt heeft massa-immigratie steeds het eindspel ingeluid van een beschaving.

  • Verder hebben we te maken met vergrijzing: er worden minder kinderen geboren. Om een bevolking in stand te houden is een kindertal van 2,1 per gezin nodig. Op dit moment ligt dit op 1,5.

  • Daarnaast is er sprake van cultureel verval.

  • De schuldencrisis is de genadeklap.


Je kunt concluderen dat we leven in een plutocratie, een regering door de rijken. Een crediteur staat in hiërarchie hoger dan een debiteur. Daarmee kun je dus stellen dat de banken in de huidige situatie hoger op de hiërarchische ladder staan dan staten.

In de hele wereld zien we regeringen voorsorteren op het invoeren van een digitale munteenheid, de CBDC (Central Bank Digital Currency). Dus ook in Europa. De euro is nodig tot de wereldagenda uitgerold is. Dan, zo is het plan, worden de huidige valuta overgenomen door een goudgedekte CBDC. Goud wordt van oudsher ingezet om deflatie te creëren.

Ronald Bernard

Ronald zegt bezig te zijn met zijn tweede leven. In zijn eerste leven, als bankster, heeft hij gewerkt voor de rijkste 8.500 mensen van de wereld. Hij heeft van binnenuit kunnen meemaken hoe deze relatief kleine groep de touwtjes in de wereld in handen heeft en hoe zij al doende staten en samenlevingen manipuleren.

Na een bijna-doodervaring is Ronald ontwaakt uit deze wereld van het grote geld en heerschappij. Hij richt zich nu, met al zijn kennis uit zijn ‘eerste leven’, op het sociaal maatschappelijke vlak. Hij weet uit ervaring hoe het huidige systeem werkt en vanuit welke machtsstructuren er aan de touwtjes getrokken wordt.

Hij legt uit dat, als je het machtssysteem van de wereld voorstelt als een piramide, de rijkste 8.500 in de top van de piramide zitten, met verschillende lagen daaronder zoals de Bank of International Settlement, de Wereldbank en het IMF.

De gewone banken en de multinationals zitten lager in de piramide, regeringen daar nog onder en helemaal onderaan het volk.

Het systeem is zo ingericht dat de macht van bovenaf naar beneden gericht is. Terwijl de productie en dus het creëren en inbrengen van waarde van onderaf naar de top gericht is. Tegelijkertijd wordt de illusie van democratie gerealiseerd, waardoor de onderste laag, het volk, het idee heeft dat zij een stem hebben in dit geheel. In feite heeft het volk, vaak zonder zich dat te realiseren, de functie van de ‘puppets’ van het systeem, terwijl de echte ‘puppet masters’ hoog in de piramide verblijven.

Crises worden gecreëerd als verdienmodel. In elke crisis zie je dat er megagrote winsten gemaakt worden door de grote bedrijven. Zo ook in de covidcrisis. Er werd in totaal door de grote bedrijven 337.1 miljard winst geboekt in 2022. Dat is nogal wat als je bedenkt dat er ‘slechts’ 137 miljard nodig zou zijn om armoede wereldwijd te beëindigen.

Er is dus sprake van stroom van geld en waarde naar de top van de piramide. De onderste laag, het volk, wordt dus steeds armer. Op dit moment komt 60% van de huishoudens niet of nauwelijks rond. Daaronder zijn dus ook een groot aantal kinderen.

In de top van de piramide wil men totale controle verkrijgen. Maar men erkent ook het bestaan van vrije wil. Daarom wordt de vrije wil gemanipuleerd, bijvoorbeeld door angst te zaaien en terreur in te zetten. Om de totale controle te verkrijgen is de invoering van de CBDC een belangrijk middel.

De centrale banken zijn begonnen met het slopen van de commerciële banken. Ook de pensioenfondsen worden hierdoor geraakt. Zij hebben namelijk, onder meer, geïnvesteerd in de banken. Wanneer de commerciële banken omgevallen zijn, zullen de centrale banken de bankfunctie overnemen, verdwijnt contant geld en wordt overgestapt naar een programmeerbare digitale munt, de CBDC. Die programmeerbaarheid grijpt diep in in het leven van het volk. Bijvoorbeeld op het gebied van telecom, gezondheidszorg, internet en social media en mobiliteit.

Deelname aan de maatschappij kan daardoor een voorwaardelijk recht worden in plaats van een fundamenteel recht.

Maar ook op het gebied van hoe wij wonen en leven, liggen grote plannen klaar. Bijvoorbeeld Tristatecity, waarbij Nederland zou veranderen in het grootste stedelijk gebied van de Benelux met 30 miljoen inwoners, waar nog slechts maximaal 20% van de bevolking in de buitengebieden woont. En nee, er is dan geen ruimte meer voor boeren…

Geen fijne vooruitzichten, maar we moeten niet vergeten: “Wij zijn de ware macht en de liefde”. We moeten vooral niet wachten op een oplossing. In plaats daarvan moeten we in actie komen.

Dat zou kunnen door de piramide door te snijden en het onderste deel los te koppelen van het bovenste deel. De bovenlaag hebben wij, als volk, niet nodig. Dat kunnen we doen door de bankenlaag eruit te halen. Eigen financiële platforms te creëren en geld weer dienstbaar aan ons te maken.

De URA

De URA is een rentevrije munt. Een rentevrije munt dient de mens en de lokale economie. Waardevaste investeringen worden gedaan in de reële economie en samenleving. Zoals grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen, bijvoorbeeld: schone energie, gezonde voedingsmiddelen, zuiver drinkwater en betaalbare huisvesting. Op spaargelden zijn rendementen te behalen welke door de B of Joy FEES genoemd worden: Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement. De B of Joy is een coöperatieve bank.

De florijn

De florijn is een rentevrije munt, bedoeld als een betaalmiddel. Het uitgangspunt is dat een betaalmiddel in de eerste plaats een ruilmiddel is dat in circulatie moet blijven en niet bedoeld is om te sparen en vermogen op te bouwen. Naast digitaal geld biedt de Florijn ook de mogelijkheid om met contante Florijnen te betalen. Er wordt niet geïnvesteerd door Florijn.

Samenwerking Florijn en URA

De waarde van de Florijn en de URA ligt op 1 euro. Ze zijn onderling inwisselbaar. Onlangs tekenden Anthony en Ronald voor een pilot om dit te realiseren.Wil je meer weten over alternatieve betaalmiddelen? Wil je er misschien wel gelijk praktisch mee aan de slag?

Dat en meer kan tijdens de Kies Jouw Geld Dag op 22 april. Zien we je daar?